Speakers

SPEAKERS

 

Dagen arrangeres på baggrund af udgivelsen af bogen

Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor

og du vil bl.a. møde bogens forfattere og redaktørerne bag bogen,

Manon de Jongh & Morten Fogsgaard fra UKON, samt

Eva Brandt og Thomas Binder fra KADK.

 

 

 

Anne TortzenCenter for Borgerdialog,

En workshop om at lede samskabelse. Med baggrund i pointer og begreber fra Annes PhD og praktiske erfaring som rådgiver undersøger vi samskabelse ud fra et styrings- og ledelsesperspektiv.

Vi beskæftiger os med de vilkår og udfordringer, som er indbygget i samskabelse - og med mulige veje at gå. Deltagernes egne erfaringer med at lede samskabelse kommer i spil.


Workshoppen omhandler følgende temaer:

- Samskabelse som samfundsstyring

- At lede samskabelse i et krydspres

- Hvilke greb virker i ledelse af samskabelse?

 

Christa Breum Amhøj, CBS,

Strategi gennem praksis og potentialitet

”At lade opgaven sætte holdet på tværs af roller og siloer” betyder, at vi skaber nogle organisationer og nogle borgere, hvor meta-målet i højere og højere grad bliver at skabe selv-organiserende organisationer, der kan overskride grænsen mellem organisation og omverden (borgere). Når vores organiseringsformer bliver ’fladere’ og mere selvstyrende og værdiorienterede betyder det også, at vi må begynder at lægge nye lag til vores forståelse af strategisk ledelse.

 

Ofte handler strategiskledelse om at skabe et ledelsesrum ved fra ”toppen” af hierarkiet at formulere visioner, værdier, ideer og mål, der efterfølgende kan bevæge sig som kaskader ”ned” i organisationen. Men når vi vil skabe og lede selv-organiserende organisationer bliver strategisk ledelse, snarere et spørgsmål om at ”holdet” kan skabe og se det felt af ressourcer, der kan aktiveres i forhold til opgaven. Det bliver et spørgsmål om at kunne se de ofte perifere potentialer, der endnu ikke er italesat og realiseret. Det kræver, at både ledere, medarbejder og borgere (der også kan være virksomheder) kan se og skabe mange former for ressourcer sammen ”indefra” praksis. Denne workshop giver et bud på metoder til at arbejde med strategi gennem praksis og potentialitet. På workshoppen deltager gæster fra Københavns Kommune

Eva Brandt, KADK

Thomas BinderKADK

 

Design og samskabelse

 Workshoppen inviterer til diskussion af hvad (co)design kan bidrage med til  samskabelse i det offentlige baseret på erfaringer fra Center for Codesign Research, CODE på KADK. Eva Brandt vil indlede med at tale om hvordan design kan skabe rum for at ’øve sig på fremtiden’ og vil lægge op til debat om de strategier, der er nødvendige for at åbne et sådan ’designlaboratorium'. Martin Krogh, Gudrun Risak og Mette Agger Eriksen vil kort præsentere cases fra hhv. Tingbjerg bibliotek, Stenløse kulturhus og et samarbejde om bæredygtig byudvikling i Øresundsregionen, der kan belyse hvordan designtilgange kan bidrage til samskabelse, som afsæt for en dialog med de erfaringer workshopdeltagerne selv kommer med.

Jens Ulrich, VIA

 

Hvad er klog samskabelse?

En workshop der tager afsæt i, at samskabelse dækker over mange forskellige typer af processer. Efter en kort præsentation af styret samskabelse, ansvarliggørende samskabelse, ligeværdig samskabelse og faciliterende samskabelse udfordrer vi os selv i valget af samskabelsestilgang. Hvad er det kloge valg? Hvilke kompetencer har vi brug for? Hvilke værdier søger vi at realisere? Og hvilken rolle har vi, når vi skal indgå i samskabende processer? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som trænger sig på, når vi skal prioritere mellem forskellige tilgange til samskabelse. Og på workshoppen vil disse spørgsmål kunne danne afsæt for en kvalificering af vores valg af samskabelsestilgang. Vi tager afsæt i praksis, så kom gerne med en samskabelsescase i tankerne.

Kenneth Albæk, Kenneth Albæk Consulting,

Anne Kathrine Bebe, UKON

 

Learning by doing

Der findes ingen manual eller grundbog til at skabe perfekte samskabelsesprocesser. Enhver proces er unik. Vi foreslår derfor i denne workshop, at samskabelsesprocessen starter med det samme, og at det handler om, at geare vores systemer til fail fast – learn fast. Vi tror nemlig på, at trial and error er en nødvendig måde, at blive klogere på en samskabelsesproces. Illusionen om et perfekte resultat, ikke må stå i vejen for at komme i gang, og muligheden for læring. Det stiller naturligvis stor krav til det uperfekte og sårbarheden forbundet med det. Men også til vores evne til, at være i høj kompleksitet og kollektive forhandlingsprocesser – ja måske ligefrem i kaos…. Og det er næppe en kop thé for alle. På workshoppen gør os erfaringer med disse her-og-nu netværksteknologier og det dynamiske fællesskab som formes as we speak.

Martin QwistKøbenhavns Kommune

Morten Fogsgaard, UKON

 

Ledelse og samskabelse - how to do it? Eller er det overhovedet muligt? 

 

Kan man lede samskabelse? Samskabelse påvirker ledelsesrummet og måden ledelse praktiseres på – hvordan ledes eksempelvis en proces, som man er (med)ansvarlig for, men ikke har strukturel magt over, fordi den involverer parter på tværs af organisatoriske skel? I denne workshop bidrage vi med en konkret begrebsmæssig ramme, der ledelsesmæssigt understøtter de konkrete samskabende processer. Men også et sprog, der understøtter ledelse af en samskabende organisation. Vi vil præsentere værktøjer og metoder til at understøtte ledelse i en samskabende kontekst. Endvidere vil vi med udgangspunkt i en række konkrete cases diskutere en række ledelsesmæssige dilemmaer knyttet til den samskabende metode. 

Pernille Thorupselvstændig

At påvirke og blive påvirket 

- om arbejdet med paradokser som grundlag for forandringsprocesser i organisationer.

 

Rigtig mange ledere og konsulenter som arbejder med strategiske forandringsprocesser taler om forandring som noget hvor nogen (læs ledere og konsulenter) påvirker nogle andre (læs medarbejdere). Taler om udviklingsprocesser som styret af redskaber og modeller som det gælder om at få implementeret i organisationens daglige arbejde for at nå i mål. Denne workshop vil tage udgangspunkt i paradokser i menneskeligt samspil og samarbejde, og stiller spørgsmålet: Hvad sker der i organisationeres udviklingsarbejde, når vi tager vores erfaring af, at vi alle paradoksalt både påvirker og bliver påvirket af hinanden alvorligt? Hvad betyder det for måden vi arbejder med udvikling og ledelse på, når vi tager det alvorligt at arbejdet foregår midt i paradokset af at alle, ledere, konsulenter og medarbejdere både påvirker og bliver påvirket af hinanden? Hvilke arbejdsformer og rammer for refleksion dukker nu op som vigtige for udviklingsarbejdet? Hvilke begreber bliver nu de centrale at forholde sig til? Workshoppen vil forsøge at belyse på hvilken måde begreber som magtspil, politik, mod, konflikter, improvisation og forhandling kan inddrages i forståelsen af hvad der foregår.

Anne-Mette Scheibel, Resonans

Nanna Hebsgaard, Resonans

 

Fors, Roskilde, Lejre og Holbæk Kommune samskaber Samskabelsesmodel

 

De 3 kommuner og det fælleskommunale Forsyningsselskab Fors har sammen med konsulentvirksomheden Resonans udviklet en Samskabelsesmodel og konkrete værktøjer til at komme i gang med samskabelsen i praksis.

 

 

 

Camilla Sort, Muusmann

Malene Kjær-Jepsen, Muusmann,

 

Fra gode intentioner til ny virkelighed

 

Stil flere spørgsmål end svar. Træn et udefra-ind-blik og gør løsninger konkrete og kropslige. Det er 3 ting som Camilla Sort & Malene Kjær-Jepsen fra MUUSMANN har set virker.

 

Mange års erfaring med forandringsprocesser har lært os, at mennesker bevæger sig og ændrer adfærd når det giver mening. Ikke fordi der er vedtaget en ny handle- eller strategiplan. Vores tilgang har derfor altid fokus på at omsætte gode intentioner til praktisk virkelighed.

I dag er ikke nogen undtagelse. Vi inviterer jer med på en samskabelsesrejse, hvor vi bliver meget konkrete. Sammen vil vi i workshoppen træne enkle metoder fra designtænkningen, der kan bruges til både samskabelse i hverdagen og i større udviklingsforløb.

 

Vi får også besøg af to mennesker, der selv anvender metoderne i Rødovre Kommune. En medarbejder og en borger med tilknytning til Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre viser konkrete eksempler og fortæller om resultaterne.

 

Jesper Marcussen, Green Andersen Erhvervspsykologi

 

”The Viking Way”: Samskabelse i store, komplekse Anlægsprojekter

Samarbejde mellem Bygherre, Rådgivere, Entreprenører og Underentreprenører i store, komplekse anlægsprojekter er ofte vanskeligt, og undersøgelser viser at dårligt samarbejde koster store millionbeløb i tab. Erfaringer med samskabende dialog på tværs af organisatoriske, kulturelle og nationale præsenteres.  

Pernille Bøge, Pernille Bøge Ledelsesrådgivning

Birgitte Lie Suhr


 

Vejen til flere valgmuligheder i nuet

 

Den nyeste forskning peger på, at evnen til at rumme kompleksitet bliver en af de vigtigste kompetencer i en fremtid, hvor samskabelse konstant vil være i fokus. Det handler ikke om endnu et værktøj, men om at udvide størrelsen af vores mentale kapacitet ved hele tiden at arbejde nysgerrigt og nænsomt med vores egen udviklingskant. Lyt, skab og lær, når vi folder tankegangen ud via enkle modeller og greb fra den spritnye bog: ”Vejen til fælles meningsskabelse. Om selvkompleksitet, udvikling og agilitet på jobbet.”

GET IN TOUCH


 

Morten Svalgaard Nielsen

projektleder og chefkonsulent i UKON

Email: msn@ukon.dk

Mobil: +45 22 21 40 90

Copyright @ All Rights Reserved